• Region
 • Asia
 • Indonesia
 • Vietnam
 • Thailand
 • Language
  • English
  • English
  • Bahasa
  • English
  • Vietnamese
  • English
  • Thai

TERMS OF USE

Trang thông tin điện tử trực tuyến www.jrnbaasia.com/vn_VN và các trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc dịch vụ trên thiết bị di động (sau đây được gọi riêng là "Trang thông tin điện tử" và gọi chung là "các Trang thông tin điện tử") hiện đang được Make Technology, Inc.  hoặc “Bên điều hành”) điều hành theo thỏa thuận với NBA Properties, Inc. (sau đây được gọi là "NBAP", cùng với Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (“NBA”), NBA Media Ventures, LLC và NBA Asia, Limited được gọi chung là "các Pháp nhân NBA") (các Pháp nhân NBA và Bên điều hành sau đây được gọi chung là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng các Trang thông tin điện tử. Việc truy cập và sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây (bao gồm Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của các Trang thông tin điện tử) và quy định pháp luật áp dụng. Các Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận mang tính pháp lý giữa quý vị và NBAP. NBAP (thông qua Bên điều hành) cung cấp các Trang thông tin điện tử cho quý vị sử dụng để đáp lại việc quý vị cung cấp thông tin thông qua các Trang thông tin điện tử và/hoặc việc sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị. Bằng việc truy cập và sử dụng các Trang thông tin điện tử, quý vị biểu thị việc quý vị nhất trí với các Điều khoản sử dụng này. Nếu quý vị không nhất trí với các Điều khoản sử dụng này, xin vui lòng không sử dụng các Trang thông tin điện tử. Tại bất kỳ thời điểm nào, các Điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi hoặc thay đổi hoặc áp dụng các điều kiện mới. Mọi thay đổi hoặc bổ sung sẽ được thể hiện dưới dạng bản cập nhật của các Điều khoản sử dụng này. Xin vui lòng định kỳ kiểm tra những thay đổi của các Điều khoản sử dụng này. Việc quý vị tiếp tục sử dụng các Trang thông tin điện tử sau khi có các thay đổi đối với các điều khoản này được đăng tải sẽ được hiểu là quý vị chấp nhận những thay đổi này và những thay đổi này sẽ được áp dụng đối với việc sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị sau khi những thay đổi này đã được đăng tải.

 

1. CÁC HẠN CHẾ VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG

Các nội dung và tài liệu liên quan tới bóng rổ được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-đê-ô, âm thanh, ảnh, nội dung, hình ảnh, số liệu thống kê, cập nhật tỷ số, biểu trưng và tài sản sở hữu trí tuệ khác liên quan đến NBA và các đội bóng rổ thành viên của NBA) ("Nội dung liên quan tới bóng rổ ") thuộc quyền sở hữu của NBAP và được cấp quyền sử dụng cho Bên điều hành. Không được sao chép, đăng tải lại, tải lên, đăng, chuyển, gửi, sao lại, hiển thị công khai hoặc sử dụng dưới hình thức khác các Nội dung liên quan tới bóng rổ trên các Trang thông tin điện tử nếu không được NBAP cho phép bằng văn bản, ngoại trừ theo quy định trong các Điều khoản sử dụng này.

Bên điều hành duy trì các Trang thông tin điện tử để phục vụ cho mục đích giải trí, thông tin, giáo dục và thông tin liên lạc cá nhân của quý vị. Quý vị nhất trí không sử dụng các Trang thông tin điện tử cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào. Quý vị được tự do xem Trang thông tin điện tử. Quý vị có thể tải xuống các tài liệu được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử về bất kỳ máy tính nào chỉ để phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của quý vị mà không phải cho các mục đích thương mại, với điều kiện quý vị cũng phải duy trì mọi thông báo về quyền tác giả và quyền tài sản khác trên các tài liệu đó. Tuy nhiên, quý vị không được gửi, sao chép, đăng tải lại, hiển thị, sửa đổi, chuyển, sử dụng lại, đăng lại, liên kết hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào của Trang thông tin điện tử cho các mục đích công cộng hoặc thương mại trên các trang thông tin điện tử khác hoặc dưới hình thức khác nếu không được NBAP cho phép bằng văn bản. Việc sửa đổi các tài liệu được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử là hành động vi phạm quyền tác giả của và các quyền tài sản khác của NBAP.

Tên và biểu trưng của NBA cũng như tên và biểu trưng của chương trình Jr. NBA và các đội bóng rổ của NBA là tài sản của NBAP  và các đội bóng rổ thành viên của NBA, tùy từng trường hợp. Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ khác (sau đây gọi chung là "các Nhãn hiệu") xuất hiện trên các Trang thông tin điện tử là các Nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng của các Nhãn hiệu. Không có quy định nào trên Trang thông tin điện tử được hiểu là cấp quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên các Trang thông tin điện tử thông qua hàm ý, tuyên bố hoặc hình thức khác nếu không được chủ sở hữu tương ứng của Nhãn hiệu cho phép bằng văn bản. Quý vị tuyệt đối bị nghiêm cấm sử dụng các Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang thông tin điện tử hoặc các nội dung khác trên Trang thông tin điện tử, ngoại trừ theo quy định trong các Điều khoản sử dụng này.

Hình ảnh của những người và địa điểm được hiển thị trên Trang thông tin điện tử là tài sản của NBAP hoặc phải được sử dụng với sự cho phép của NBAP. Quý vị hoặc người khác được quý vị cho phép bị cấm sử dụng các hình ảnh này trừ khi được các Điều khoản sử dụng này cho phép cụ thể hoặc việc cho phép cụ thể được quy định tại một mục khác trên các Trang thông tin điện tử. Việc sử dụng hình ảnh khi không được cho phép có thể vi phạm quy định pháp luật về bản quyền tác giả, pháp luật về nhãn hiệu, pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và công khai cũng như các quy định và quy chế về truyền thông. NBAP không bảo đảm hoặc khẳng định rằng việc quý vị sử dụng các tài liệu được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử sẽ không xâm phạm các quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu của NBAP hoặc liên kết với NBAP.

 

2. ĐĂNG KÝ

A. Dữ liệu đăng ký: Nếu quý vị lựa chọn đăng ký sử dụng bất kỳ nội dung nào của Trang thông tin điện tử hoặc các Trang thông tin điện tử, quý vị nhất trí: (i) cung cấp thông tin đúng, chính xác và đầy đủ về quý vị theo gợi ý trong mẫu đăng ký ("Dữ liệu đăng ký") và (ii) duy trì và nhanh chóng cập nhật Dữ liệu đăng ký để bảo đảm Dữ liệu đăng ký là đúng, chính xác và đầy đủ. Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Dữ liệu đăng ký không đúng, không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi sẽ có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của quý vị và từ chối bất kỳ và mọi hoạt động sử dụng các Trang thông tin điện tử (hoặc một phần của các Trang thông tin điện tử) của quý vị ở hiện tại hoặc trong tương lai. Quý vị xác nhận và nhất trí rằng chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan tới hoặc phát sinh từ việc quý vị không duy trì Dữ liệu đăng ký chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quý vị không nhận được thông tin quan trọng về các Trang thông tin điện tử hoặc tài khoản của quý vị. Quý vị cũng nhất trí rằng chúng tôi được phép xác minh Dữ liệu đăng ký.

Quý vị xác nhận và nhất trí rằng chúng tôi có thể dựa vào Dữ liệu đăng ký để gửi cho quý vị những thông tin và thông báo quan trọng liên quan đến tài khoản của quý vị và các Trang thông tin điện tử. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể gửi cho quý vị các thư thông báo và các thông tin khuyến mại bằng thư điện tử hoặc tin nhắn. Tại các quốc gia nơi chúng tôi chỉ được phép sử dụng Dữ liệu đăng ký của quý vị để thực hiện các mục đích tiếp thị trực tiếp khi được quý vị cho phép, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này khi đã được quý vị cho phép. Quý vị có thể hủy đăng ký nhận thư thông báo và các thông tin khuyến mại khác của chúng tôi thông qua cơ chế hủy đăng ký được đề cập trong thông báo liên quan. Xin vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của các Trang thông tin điện tử để biết thêm thông tin chi tiết.

B. Tên người dùng và mật khẩu: Nếu quý vị lựa chọn đăng ký sử dụng bất kỳ nội dung nào của các Trang thông tin điện tử, quý vị có thể được yêu cầu mở tài khoản và cung cấp tên người dùng và mật khẩu. Quý vị cho phép chúng tôi xử lý bất kỳ và mọi giao dịch liên quan đến tài khoản phát sinh thông qua việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của quý vị. Quý vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm duy trì tính bảo mật tên người dùng và mật khẩu của quý vị và phải thông báo ngay lập tức cho Bên điều hành về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của quý vị. Quý vị xác nhận và nhất trí rằng quý vị phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trái phép và/hoặc trách nhiệm phát sinh thông qua việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của quý vị. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép hoặc sử dụng sai tên người dùng và/hoặc mật khẩu của quý vị. Chúng tôi có thể cần phải đổi tên người dùng áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có quyền thực hiện việc đó. Quý vị sẽ được thông báo nếu chúng tôi thực hiện thay đổi này. Chúng tôi thu thập và sử dụng tên người dùng, mật khẩu của quý vị và Dữ liệu đăng ký khác theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của các Trang thông tin điện tử.

C. Truy cập không cần đăng ký: Các Trang thông tin điện tử có thể cấp cho quý vị quyền truy cập vào một số sản phẩm và dịch vụ mà không yêu cầu quý vị đăng ký tư cách người dùng. Trong mỗi trường hợp đó, nhận dạng của quý vị được căn cứ trên phương tiện nhận dạng mà chúng tôi cho là phù hợp như số điện thoại di động của quý vị.

 

3. BỎ PHIẾU, CÁC CUỘC THI VÀ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG

Các Trang thông tin điện tử có thể cung cấp cho quý vị cơ hội bỏ phiếu liên quan đến một số sự kiện cũng như tham gia vào các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng. Thông qua việc bỏ phiếu hoặc tham dự các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, quý vị biểu thị việc quý vị nhất trí với các điều khoản đặc biệt quy định trên Trang thông tin điện tử áp dụng cho việc bỏ phiếu, dự thi hoặc rút thăm trúng thưởng cũng như các điều khoản quy định trong các Điều khoản sử dụng này.

 

4. LIÊN KẾT

Các hạn chế sau đây áp dụng đối với mọi liên kết đến các Trang thông tin điện tử từ các mạng trực tuyến, cáp, không dây hoặc trang thông tin điện tử, dịch vụ hoặc trình duyệt khác:

A. Các mạng trực tuyến, cáp, không dây hoặc trang thông tin điện tử, dịch vụ hoặc trình duyệt khác được thiết lập, cấp quyền sử dụng bởi hoặc về cơ bản có liên hệ với các pháp nhân thường xuyên quảng cáo các sản phẩm (như quần áo hoặc máy tính), thương hiệu hoặc dịch vụ (như các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các bên bán vé) (" Trang thông tin điện tử thương mại") không được liên kết đến trang www.jrnbaasia.com/vn_VN nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản, ngay cả khi trang/vùng nơi liên kết đó được tạo ra không quảng cáo sản phẩm, thương hiệu hoặc dịch vụ.

B. Các trang thông tin điện tử, dịch vụ hoặc trình duyệt khác không phải là Trang thông tin điện tử thương mại (như các trang thông tin điện tử của người hâm mộ, các trang thông tin điện tử của phòng thương mại, các công cụ tìm kiếm được sử dụng rộng rãi trên các trình duyệt Internet) ("các Trang thông tin điện tử được phép") có thể kết nối đến www.jrnbaasia.com/vn_VN mà không cần chấp thuận bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi nếu liên kết đó: (i) là một liên kết “chữ" (đối lập với liên kết "biểu trưng") (như "www.jrnbaasia.com/vn_VN"); và (ii) tách riêng và không liên quan tới bất kỳ quảng cáo tài trợ nào hoặc nội dung hoặc hình ảnh thương mại khác mà có thể được hiển thị trên trang/vùng có chứa liên kết chữ đó.

C. Biểu trưng Jr. NBA hoặc các biểu trưng khác của NBA hoặc các đội bóng rổ của NBA (liên kết "biểu trưng") không được sử dụng để liên kết tới www.jrnbaasia.com/vn_VN nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

D. Không có liên kết nào đến các Trang thông tin điện tử có thể bị "đóng khung" bởi Trang thông tin điện tử được phép nơi liên kết đó được tạo ra nếu "khung" đó có chứa các nội dung hoặc hình ảnh tài trợ, quảng cáo hoặc thương mại khác.

E. Mọi liên kết đến các Trang thông tin điện tử từ một Trang thông tin điện tử được phép phải liên kết đến trang chủ của Trang thông tin điện tử đó -- không được phép thực hiện các liên kết đến các trang nội bộ của một Trang thông tin điện tử.

F. Việc đăng tải hoặc xác lập các liên kết tới các Trang thông tin điện tử biểu thị việc quý vị đã đọc các hạn chế về liên kết này và nhất trí tuân thủ theo các điều khoản của các hạn chế đó.

 

5. NỘI DUNG MÔ-ĐUN 

Bên điều hành các Trang thông tin điện tử có thể cung cấp một số nội dung, bao gồm hình ảnh, nội dung, âm thanh, vi-đê-ô, ảnh, tin tức, tỷ số hoặc tài liệu khác mà có thể đưa vào trang thông tin điện tử hoặc mạng trực tuyến, cáp, không dây khác hoặc dịch vụ khác ngoài Trang thông tin điện tử, bao gồm với tư cách như một mô-đun hoặc thông qua công nghệ cung cấp RSS hoặc công nghệ tương tự  ("Nội dung mô-đun"). Trong phạm vi Bên điều hành cung cấp Nội dung mô-đun, quý vị nhất trí sử dụng Nội dung mô-đun một cách có trách nhiệm và phù hợp với các Điều khoản sử dụng này cũng như các quy tắc và hạn chế khác được cung cấp cho quý vị liên quan tới Nội dung mô-đun.

Bằng việc sử dụng Nội dung mô-đun hoặc đưa Nội dung mô-đun hoặc gắn Nội dung mô-đun vào một trang thông tin điện tử hoặc mạng trực tuyến, cáp, không dây khác hoặc dịch vụ khác ngoài các Trang thông tin điện tử, quý vị nhất trí không: (1) làm giảm thương hiệu của Nội dung mô-đun của Bên điều hành, đòi hoặc hàm ý về quyền sở hữu hoặc quyền tác giả đối với Nội dung mô-đun hoặc tạo điều kiện cho bên khác đòi hoặc hàm ý về quyền sở hữu hoặc quyền tác giả đối với Nội dung mô-đun; (2) trích hoặc hiệu chỉnh Nội dung mô-đun, ngoại trừ trường hợp được Bên điều hành cho phép cụ thể; hoặc (3) công bố, đặt hoặc sử dụng Nội dung mô-đun trong một cài đặt hoặc phương thức mà Nội dung mô-đun có thể liên kết với nội dung hoặc tài liệu khác (i) là hoặc có thể bị xem là trái pháp luật, mang tính đe dọa, lăng mạ, làm mù quáng, căm ghét, phỉ báng, nói xấu, tục tĩu, thông tục, công kích, khiêu dâm, xúc phạm, thô thiển hoặc thiếu tế nhị liên quan đến vấn đề tình dục, (ii) có thể tạo thành, ủng hộ hoặc khuyến khích hành vi mà có thể tạo thành hoặc làm phát sinh hành vi phạm tội hình sự, trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm khác đối với pháp luật địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế; (iii) vi phạm, ăn cắp hoặc xâm phạm quyền của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, nhãn hiệu, quyền sáng chế, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền tài sản khác; (iv) có chứa hoặc có thể liên quan tới vi-rút máy tính hoặc thành phần có hại khác; (v) tạo thành chỉ dẫn xuất xứ hoặc tuyên bố sai hoặc mang tính lừa dối; (vi) có chứa các thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác có tính chất thương mại; hoặc (vii) có chứa các chào mời quảng cáo, quảng bá hoặc thương mại thuộc bất kỳ loại nào.

Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện và không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ việc sử dụng Nội dung mô-đun, chúng tôi có quyền giám sát các trang thông tin điện tử và các mạng trực tuyến, cáp, không dây khác hoặc các dịch vụ khác mà Nội dung mô-đun được sử dụng. Quý vị nhất trí rằng quý vị sẽ nhanh chóng và trong mọi trường hợp, gỡ bỏ trong vòng 24 giờ Nội dung mô-đun khỏi các trang thông tin điện tử hoặc các mạng trực tuyến, cáp, không dây khác hoặc các dịch vụ khác nếu chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi yêu cầu quý vị làm việc đó và quý vị sẽ duy trì khả năng gỡ bỏ Nội dung mô-đun khỏi trang thông tin điện tử hoặc mạng trực tuyến, cáp, không dây khác hoặc dịch vụ khác mà quý vị đã đăng tải Nội dung mô-đun hoặc quý vị thực hiện liên kết Nội dung mô-đun. Quý vị nhất trí rằng chúng tôi có toàn quyền yêu cầu gỡ bỏ Nội dung mô-đun khỏi các trang thông tin điện tử hoặc các mạng trực tuyến, cáp, không dây khác hoặc các dịch vụ khác tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở cấm sử dụng Nội dung mô-đun nêu trên; chúng tôi có thể thực hiện và sử dụng các hình thức bảo vệ để giới hạn các trang thông tin điện tử hoặc các mạng trực tuyến, cáp, không dây khác hoặc các dịch vụ khác mà Nội dung mô-đun có thể được sử dụng hoặc phương thức mà Nội dung mô-đun có thể được sử dụng; và chúng tôi có thể không thông báo cụ thể cho quý vị về sự tồn tại hoặc tính chất của các biện pháp bảo vệ này.

Chúng tôi cung cấp Nội dung mô-đun, nếu có, trên cơ sở tự nguyện. Chúng tôi nêu rõ không có nghĩa vụ cung cấp hoặc cập nhật Nội dung mô-đun, duy trì việc cung cấp hoặc bảo đảm tính chính xác của Nội dung mô-đun.

Bằng việc xem hoặc sử dụng Nội dung mô-đun, QUÝ VỊ NHẤT TRÍ RẰNG QUÝ VỊ SẼ BỒI HOÀN VÀ TRÁNH CHO CHÚNG TÔI KHỎI CÁC KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM, THIỆT HẠI VÀ PHÍ TỔN PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG NỘI DUNG MÔ-ĐUN như được quy định tại Mục 5 của các Điều khoản sử dụng này, ngoại trừ trong phạm vi mà các khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại và phí tổn đó có nguyên nhân trực tiếp do hành động hoặc việc không hành động của chúng tôi.

Bất kể có tuyên bố trái ngược của chúng tôi hoặc quý vị hoặc các bên thứ ba, việc quý vị sử dụng Nội dung mô-đun không xác lập bất kỳ quan hệ ủy thác hoặc hợp đồng nào giữa quý vị và chúng tôi hoặc chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo quy định của các Điều khoản này.

 

6. TẢI NỘI DUNG LÊN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nếu quý vị lựa chọn gửi nội dung đăng trên các Trang thông tin điện tử (như đăng trên nhật ký cá nhân trên mạng hoặc diễn đàn thảo luận một vi-đê-ô hoặc ảnh được gửi dưới hình thức dự thi), quý vị theo đây bảo đảm rằng không có nội dung đóng góp nào cho các Trang thông tin điện tử (i) sẽ hoặc được xem là trái pháp luật, mang tính đe dọa, lăng mạ, làm mù quáng, căm ghét, phỉ báng, nói xấu, tục tĩu, thông tục, công kích, khiêu dâm, xúc phạm, thô thiển hoặc thiếu tế nhị liên quan đến vấn đề tình dục, (ii) có thể tạo thành, ủng hộ hoặc khuyến khích hành vi mà có thể tạo thành hoặc làm phát sinh hành vi phạm tội hình sự, trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm khác đối với pháp luật địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế; (iii) vi phạm, ăn cắp hoặc xâm phạm quyền của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, nhãn hiệu, quyền sáng chế, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền tài sản khác; (iv) có chứa hoặc có thể liên quan tới vi-rút máy tính hoặc thành phần có hại khác; (v) tạo thành chỉ dẫn xuất xứ hoặc tuyên bố sai hoặc mang tính lừa dối; (vi) có chứa các thông tin, phần mềm hoặc tai liệu khác có tính chất thương mại; hoặc (vii) có chứa các chào mời quảng cáo, quảng bá hoặc thương mại thuộc bất kỳ loại nào.

Chúng tôi có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung hoặc bài đăng nào của quý vị trên các Trang thông tin điện tử nếu theo quan điểm của chúng tôi, bài đăng của quý vị không tuân thủ các tiêu chuẩn về nội dung của chúng tôi.

Mọi thông tin mà quý vị tải lên các Trang thông tin điện tử sẽ được xem là nội dung không mang tính bảo mật và không mang tính độc quyền. Quý vị tiếp tục có mọi quyền sở hữu đối với nội dung đăng của quý vị, tuy nhiên, quý vị phải cấp cho chúng tôi quyền sử dụng hạn chế để sử dụng, lưu giữ và sao chép nội dung đó cũng như gửi và cung cấp nội dung đó cho các bên thứ ba. Quý vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo vệ và sao lưu nội dung của quý vị.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của của quý vị cho các bên thứ ba khiếu nại rằng các nội dung do quý vị đăng hoặc quý vị hoặc người dùng khác của các Trang thông tin điện tử tải lên vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản hoặc quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các bên thứ ba về nội dung hoặc tính chính xác của các nội dung do quý vị hoặc người dùng khác của các Trang thông tin điện tử đăng tải. Quan điểm của những dùng khác trên các Trang thông tin điện tử không đại diện cho các quan điểm và giá trị của chúng tôi.

 

7. KHÔNG BẢO ĐẢM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để đăng tải các thông tin chính xác và cập nhật trên các Trang thông tin điện tử, chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc khẳng định nào về tính chính xác của các thông tin này. Thông tin được đăng tải hoặc cung cấp thông qua các Trang thông tin điện tử không thể thay thế cho các dịch vụ của các chuyên gia đã qua đào tạo trong bất kỳ lĩnh vực nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề về tài chính, y học hoặc pháp lý. Chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào liên quan đến các lỗi hoặc sai sót về nội dung của các Trang thông tin điện tử.

Bên điều hành, các Pháp nhân NBA và các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, chủ sở hữu, nhân viên, thành viên hội đồng quản trị/ban giám đốc, giám đốc/cán bộ, bên cấp quyền sử dụng, nhà cung cấp hoặc cổ đông tương ứng của họ (sau đây gọi chung là "các Bên của Bên điều hành") không đưa ra bất kỳ khẳng định nào rằng các tài liệu được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử phù hợp hoặc được phép sử dụng tại mọi quốc gia, bang, quận, hạt hoặc vùng lãnh thổ khác. Nếu quý vị lựa chọn truy cập các Trang thông tin điện tử, quý vị thực hiện truy cập theo quyền hành động và rủi ro của quý vị và phải chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định pháp luật áp dụng.

CÁC TÀI LIỆU TRÊN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG" MÀ KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ NÊU RÕ HAY HÀM Ý. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ NÊU RÕ HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM HÀM Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC KHẲNG ĐỊNH RẰNG CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, ĐƯỢC SẮP XẾP THEO ĐÚNG TRÌNH TỰ, ĐÁNG TIN CẬY HOẶC HỢP THỜI HOẶC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT VÀ/HOẶC VI-RÚT. QUÝ VỊ XÁC NHẬN CỤ THỂ RẰNG CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI NÓI XẤU, CÔNG KÍCH HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CÁC BÊN THỨ BA VÀ QUÝ VỊ PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH GÂY RA DO NHỮNG HÀNH VI TRÊN. QUÝ VỊ PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ VỊ.

KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI QUY ĐỊNH KỂ TRÊN, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TỔNG MỨC TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ VÀ ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐẾN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP MÀ QUÝ VỊ PHẢI GÁNH CHỊU TRÊN THỰC TẾ VÀ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH THỰC SỰ NHẬN ĐƯỢC CỦA QUÝ VỊ CHO VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRONG NĂM DƯƠNG LỊCH XẢY RA SỰ KIỆN PHÁT SINH KHIẾU NẠI/YÊU CẦU THANH TOÁN. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ÁP DỤNG CHO TOÀN BỘ CÁC TRÁCH NHIỆM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ VỊ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.

CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ MÀ KHÔNG PHẢI CHO CÁC MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI. CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÝ VỊ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CÔNG VIỆC KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT CƠ HỘI KINH DOANH.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, THỰC TẾ, MANG TÍNH HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH LÀM GƯƠNG PHÁT SINH VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ LIÊN QUAN TỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ/HOẶC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, BẤT KỂ CƠ SỞ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ KHIẾU NẠI VỀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ VÀ NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY ĐỘC LẬP VỚI CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM KHÁC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.

KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH TỔNG QUÁT CỦA QUY ĐỊNH NÊU TRÊN, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CÁC BÊN CỦA BÊN ĐIỀU HÀNH SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH GÂY RA CÓ NGUYÊN NHÂN TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DO NHỮNG SỰ KIỆN BÁT NGỜ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA HỌ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC BÊN THỨ BA, SAI SÓT TRONG NỘI DUNG HOẶC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, MẠNG LƯỚI KHÔNG HOẠT ĐỘNG, MẠNG INTERNET KHÔNG HOẠT ĐỘNG, PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG BỊ TRỤC TRẶC, VI-RÚT VÀ CÁC HÌNH THỨC TẤN CÔNG HỆ THỐNG KHÁC, NGƯNG TRỆ LAO ĐỘNG, BẠO ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ HOẶC THIÊN TAI, THẢM HỌA THIÊN NHIÊN, HÀNH ĐỘNG KHỦNG BỐ, HỎNG ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN LIÊN LẠC HOẶC VIỆC TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, TRUY CẬP HOẶC THAY ĐỔI HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HỒ SƠ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, QUÝ VỊ THEO ĐÂY NHẤT TRÍ RẰNG QUÝ VỊ SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG BẤT KỲ BIỆN PHÁP CHẾ TÀI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TUYÊN BỐ, KHẲNG ĐỊNH, CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM (CHO DÙ ĐƯỢC ĐƯA RA DO VÔ TÌNH HAY BẤT CẨN) MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. QUÝ VỊ NHẤT TRÍ RẰNG QUÝ VỊ SẼ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO ĐỐI VỚI CÁC KHẲNG ĐỊNH SAI DO VÔ TÌNH HOẶC BẤT CẨN HOẶC TUYÊN BỐ SAI DO BẤT CẨN ĐƯỢC DỰA TRÊN BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.

CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ VIỆC CÓ HAY KHÔNG (I) TRÁCH NHIỆM HOẶC THIỆT HẠI BỊ CÁO BUỘC DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SAI LẦM, BẤT CẨN HOẶC NGUYÊN NHÂN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN KHÁC VÀ/HOẶC (II) BÊN BỊ YÊU CẦU CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA.

ĐỂ TRÁNH NHẦM LẪN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI (I) TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT VỀ NGƯỜI CÓ NGUYÊN NHÂN DO BẤT CẨN; HOẶC (II) GIAN LẬN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, QUÝ VỊ NHẤT TRÍ RẰNG BẤT KỂ ĐẠO LUẬT HOẶC PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH NGƯỢC LẠI, CÁC KHIẾU NẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CÁC BÊN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI PHÁT SINH KHIẾU NẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN ĐÓ HOẶC SẼ BỊ HẾT THỜI HIỆU VĨNH VIỄN.

Các Trang thông tin điện tử có thể bao gồm các liên kết và con trỏ đến các trang trang thông tin điện tử, tài nguyên và nhà quảng cáo khác của các Trang thông tin điện tử. Các liên kết đến và từ các Trang thông tin điện tử đến các trang thông tin điện tử khác do các bên thứ ba duy trì không tạo thành việc chúng tôi hoặc các công ty liên kết xác nhận về trang thông tin điện tử hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các nguồn lực sẵn có của các bên thứ ba này hoặc các nội dung của chúng. Chúng tôi không xem xét bất kỳ hoặc mọi trang thông tin điện tử được liên kết với các Trang thông tin điện tử và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào không thuộc các Trang thông tin điện tử hoặc các trang thông tin điện tử được liên kết đến các Trang thông tin điện tử. Quý vị phải chịu mọi rủi ro khi liên kết đến các Trang thông tin điện tử, các trang không thuộc các Trang thông tin điện tử hoặc các trang thông tin điện tử khác. Bằng việc bấm vào bất kỳ liên kết nào kể trên, quý vị xác nhận rằng chúng tôi không kiểm soát và không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về các trang thông tin điện tử khác hoặc các nội dung của các trang thông tin điện tử khác đó và quý vị theo đây hủy bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng tôi liên quan đến các trang thông tin điện tử khác này. Quý vị nên gửi các vấn đề quan ngại liên quan đến các liên kết ngoài đến người quản trị hoặc chủ của trang thông tin điện tử đó.

 

8. THÔNG BÁO

Bên điều hành có thể gửi thông báo (được xem là đã gửi sau khi gửi thông báo) đến những người dùng của các Trang thông tin điện tử thông qua hình thức đăng thông báo chung trên các Trang thông tin điện tử, gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người dùng nếu có trong hồ sơ lưu trữ thông tin tài khoản của Bên điều hành hoặc thông báo bằng văn bản được gửi bằng dịch vụ bưu điện hạng nhất đến địa chỉ của người dùng nếu có trong hồ sơ lưu trữ thông tin tài khoản của Bên điều hành. Quý vị có thể gửi thông báo cho Bên điều hành (thông báo này sẽ được xem là đã gửi khi nhận được) tại bất kỳ thời điểm nào thông qua bất kỳ hình thức nào sau đây:

A. gửi thư điện tử đến contact@jrnbaasia.com; hoặc

B. gửi thư bằng dịch vụ bưu điện hạng nhất bưu phí trả trước hoặc chuyển phát nhanh cho Jr. NBA Asia Fan Relations (Bộ phận quan hệ với người hâm mộ Jr. NBA tại Châu Á), theo địa chỉ sau: Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong.

Xin lưu ý rằng: Mọi thông báo của Quý vị liên quan đến các tranh chấp, khiếu nại hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan tới việc truy cập và/hoặc sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị và/hoặc việc cung cấp nội dung, dịch vụ và/hoặc công nghệ trên hoặc thông qua các Trang thông tin điện tử phải được gửi theo quy định cụ thể nêu tại Mục 8.B trên.

 

9. BỒI HOÀN

Quý vị theo đây nhất trí bồi hoàn và tránh cho Bên điều hành, các Pháp nhân NBA, NBA, các đội bóng rổ thành viên của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia, Hiệp hội các Vận động viên Bóng rổ Quốc gia và mỗi thành viên góp vốn và hữu hạn, thành viên, cổ đông, thành viên hội đồng quản trị/ban giám đốc, giám đốc/cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh tương ứng của họ khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại và phí tổn (bao gồm phí luật sư và chi phí tòa án) phát sinh từ hoặc liên quan tới: (i) hoạt động sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Nội dung mô-đun; và (ii) các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đối với các Điều khoản sử dụng này, ngoại trừ trong phạm vi mà các khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại hoặc phí tổn đó có nguyên nhân trực tiếp do hành động hoặc việc không hành động của chúng tôi.

 

10. CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc dừng các Trang thông tin điện tử, bao gồm việc cung cấp bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào của Trang thông tin điện tử. Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi cũng có thể áp dụng các hạn chế đối với một số tính năng và dịch vụ hoặc hạn chế việc truy cập của quý vị vào các nội dung hoặc các Trang thông tin điện tử mà không cần thông báo hoặc không phải chịu trách nhiệm theo toàn quyền quyết định của chúng tôi mà không ảnh hưởng tới các biện pháp khắc phục theo luật hoặc nguyên tắc công bằng mà chúng tôi được hưởng vì bất kỳ lý do hoặc mục đích nào. Tuy nhiên, trong các điều kiện bình thường, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này khi có hành vi mà chúng tôi tin rằng vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc các chính sách hoặc hướng dẫn khác đã được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử hoặc hành vi mà chúng tôi tin rằng có hại cho các khách hàng khác, cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc cho các nhà/người cung cấp thông tin khác. Khi chấm dứt thỏa thuận này, quý vị sẽ phải dừng ngay lập tức việc sử dụng và truy cập vào các Trang thông tin điện tử và tiêu hủy mọi tài liệu mà quý vị đã tải về/có được từ các Trang thông tin điện tử.

 

11. Lựa chọn pháp luật; giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản sử dụng này và việc sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị sẽ được điều chỉnh, diễn giải và thực thi theo pháp luật của Singapore, và quí vị không hủy ngang và vô điều kiện nộp cho Tòa Án Singapore với thẩm quyền xét xử không độc quyền của tòa án này.

 

12. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Theo Pháp lệnh Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba), mỗi và toàn bộ Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (“NBA”), NBA Media Ventures, LLC và NBA Asia, Limited (“Bên thứ ba của NBA”) sẽ có quyền hưởng lợi và thực thi các quy định của các Điều khoản sử dụng này. Phụ thuộc vào quy định này, một chủ thể không phải là một bên trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không có quyền theo Pháp lệnh Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) để thực thi các quy định của các Điều khoản sử dụng này. Quy định này không ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục của bất kỳ chủ thể nào tồn tại hoặc có được bằng hình thức khác ngoài Pháp lệnh Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba). Các bên trong các Điều khoản sử dụng này có thể hủy bỏ hoặc thay đổi các Điều khoản sử dụng này theo phương thức để hủy bỏ hoặc thay đổi các lợi ích hoặc quyền được trao theo quy định này mà không cần chấp thuận của các Bên thứ ba của NBA.

 

13. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Các Điều khoản sử dụng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và chúng tôi và thay thế toàn bộ các thỏa thuận, đề xuất hoặc thông tin liên lạc bằng văn bản hoặc bằng lời nói trước đó và cùng thời liên quan đến nội dung của các Điều khoản sử dụng này giữa quý vị và chúng tôi.

Các Điều khoản sử dụng này được áp dụng bất kể việc quý vị truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi bằng máy tính, thiết bị di động hay phương tiện khác.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này theo toàn quyền quyết định của mình và việc quý vị tiếp tục sử dụng các Trang thông tin điện tử sau khi các Điều khoản sử dụng sửa đổi đã được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử sẽ tạo thành việc quý vị chấp thuận sửa đổi này.

Tiêu đề của các mục trong các Điều khoản sử dụng này được đưa vào chỉ nhằm mục đích tiện tham khảo và không được hiểu là ý kiến tư vấn pháp lý cho quý vị. Một chủ thể bao gồm một thể nhân, công ty hoặc tổ chức chưa thành lập (cho dù có hay không có tư cách pháp nhân riêng rẽ). Trừ khi ngữ cảnh quy định cách hiểu khác, các từ chỉ số ít sẽ bao gồm cả số nhiều và ngược lại và dẫn chiếu đến một giống sẽ bao gồm dẫn chiếu đến các giống khác. Dẫn chiếu đến một bên sẽ bao gồm cả những người đại diện, các bên kế thừa và bên nhận chuyển nhượng được phép của bên đó. Dẫn chiếu đến một quy định pháp luật bao gồm cả văn bản dưới luật được ban hành theo quy định đó và dẫn chiếu đến quy định pháp luật đó đã được sửa đổi hoặc tái ban hành. Các nghĩa vụ trong các Điều khoản sử dụng này áp dụng đối với một chủ thể liên quan đến việc không thực hiện một công việc nào đó bao gồm cả nghĩa vụ không nhất trí hoặc cho phép thực hiện công việc đó. Các từ theo sau các thuật ngữ bao gồm, cụ thể, ví dụ hoặc thuật ngữ tương tự sẽ được hiểu là mang tính minh hoạ và sẽ không hạn chế ý nghĩa của các từ, định nghĩa, cụm từ hoặc thuật ngữ đứng trước các thuật ngữ này.

Các Trang thông tin điện tử của chúng tôi dành cho những người hiện đang cư trú tại Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Singapore. Chúng tôi không khẳng định rằng nội dung được đăng tải trên hoặc thông qua các Trang thông tin điện tử của chúng tôi là thích hợp hoặc có giá trị tại các địa điểm khác. Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể hạn chế việc cung cấp các Trang thông tin điện tử cho bất kỳ chủ thể hoặc khu vực địa lý nào. Nếu quý vị lựa chọn truy cập vào các Trang thông tin điện tử của chúng tôi từ các khu vực bên ngoài Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Singapore, quý vị phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc này.

Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ tính năng nào của các Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc bắt đầu tính phí truy cập vào các Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản sử dụng này bị một tòa án có thẩm quyền tuyên bố bất hợp pháp, vô hiệu, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, các quy định còn lại sẽ vẫn tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và giá trị.

 

CẬP NHẬT GẦN NHẤT: ngày 1 tháng 12 năm 2019

Bản quyền của  NBA Properties, Inc. năm 2019. Toàn bộ các quyền được bảo lưu.

Đối tác

Đối tác