• Region
 • Asia
 • Indonesia
 • Vietnam
 • Thailand
 • Language
  • English
  • English
  • Bahasa
  • English
  • Vietnamese
  • English
  • Thai

Điều khoản và chính sách của chương trình

Điều khoản và chính sách của chương trình

1. Cơ hội tham gia chương trình Jr. NBA Việt Nam (“Chương Trình”) được dành cho tất cả những người chơi bóng rổ tại Việt Nam ở độ tuổi từ 5 đến 14 đã đăng ký tham gia Chương Trình (“những Người Tham Gia”) với điều kiện có văn bản cho phép của bố mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của Người Tham Gia (“những Người Giám Hộ”); tuy nhiên, chỉ Những Người Tham Gia có ngày sinh từ 01/09/2004 đến 31/08/2006 mới đủ điều kiện được lựa chọn vào đội tuyển Những ngôi sao Jr. NBA Việt Nam.


2. Nhân viên và thành viên gia đình của các nhân viên NBA Properties, Inc. (“NBAP”), NBA Media Ventures, LLC, NBA Asia, Limited, Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (“NBA”), các đội bóng rổ thành viên của NBA, WNBA Enterprises, LLC, Hiệp hội Bóng rổ Nữ Quốc gia Mỹ và đội bóng rổ thành viên của Hiệp hội Bóng rổ Nữ Quốc gia Mỹ, NBA Entertainment, một đơn vị của NBAP, NBA Development League, LLC và các đội bóng rổ thành viên của NBA Development League, LLC và mỗi đơn vị liên kết tương ứng của họ (sau đây được gọi chung là “các Tổ Chức Của NBA”) không được quyền đăng ký hoặc tham gia Chương Trình. Việc ghi danh đăng ký sẽ không có hiệu lực nếu việc đăng ký bị cấm theo quy định của pháp luật. Không cần phải trả tiền để được tham gia Chương Trình.


3. Mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia nhất trí rằng:

(a) quá trình lựa chọn để chọn ra người nhận giải của Chương Trình sẽ do một ủy ban bao gồm nhân viên của NBAP tiến hành;

(b) NBAP có thể chấm dứt việc tham gia Chương Trình của bất kỳ Người Tham Gia nào mà không cần báo trước tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì do NBAP đưa ra theo toàn quyền quyết định của mình và quyết định của NBAP là cuối cùng và không có bất kỳ thư từ trao đổi nào sẽ được xem xét;

(c) trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyền tham gia Chương Trình và/hoặc nhận giải thưởng của bất kỳ Người Tham Gia nào phụ thuộc vào toàn quyền quyết định và quyết định cuối cùng của NBAP; và

(d) Mỗi Người Tham Gia sẽ phải gửi một văn bản giải trừ và miễn trừ trách nhiệm được cả Người Tham Gia và Người Giám Hộ của Người Tham Gia ký kết như là điều kiện để được tham gia Chương Trình.


4. Bằng việc đăng ký tham gia Chương Trình, mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia cam kết, khẳng định và bảo đảm với các Tổ Chức Của NBA rằng:

(a) Người Tham Gia sẽ tuân thủ mọi quy định, thủ tục và điều kiện tham gia Chương Trình mà sẽ được NBAP xác định theo toàn quyền quyết định của mình;

(b) thông tin đăng ký do Người Giám Hộ và/hoặc Người Tham Gia cung cấp là chính xác và có hiệu lực. Người Giám Hộ là đại diện pháp lý hợp pháp của Người Tham Gia. Người Giám Hộ và/hoặc Người Tham Gia sẽ xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân do cơ quan nhà nước cấp (như giấy khai sinh của những Người Tham Gia, chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân của những Người Giám Hộ và giấy tờ đăng ký quyền giám hộ trong trường hợp giám hộ) được sử dụng để đăng ký tham gia Chương Trình để chứng minh rằng tuổi và nhận dạng của Người Tham Gia đúng như đã được cung cấp trong quá trình đăng ký trước khi Người Tham Gia được phép bắt đầu tham gia Chương Trình. Người Tham Gia sẽ bị loại khỏi Chương Trình nếu Người Giám Hộ và/hoặc Người Tham Gia vi phạm quy định này;

(c) Người Tham Gia có điều kiện thể lực tốt và có khả năng tham gia Chương Trình;

(d) Người Tham Gia không vi phạm các quy định pháp luật hoặc các quyền của các bên thứ ba khi tham gia Chương Trình;

(e) Người Giám Hộ cho phép Người Tham Gia tham gia Chương Trình và Người Giám Hộ và/hoặc Người Tham Gia xác nhận và nhận thức đầy đủ về rủi ro có thể xảy ra khi tham gia Chương Trình, bao gồm rủi ro xảy ra thương tật về người và chấp nhận rõ ràng và hiểu mọi rủi ro thương tật có thể xảy ra; và

(f) Người Giám Hộ và/hoặc Người Tham Gia chấp nhận mọi rủi ro và hậu quả phát sinh từ việc Người Tham Gia tham gia vào Chương Trình và Người Giám Hộ và/hoặc Người Tham Gia nhất trí không yêu cầu các Tổ Chức Của NBA phải chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí mà họ có thể phải gánh chịu từ việc tham gia Chương Trình.


5. Mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia nhất trí rằng trừ khi pháp luật hiện hành có yêu cầu, các Tổ Chức Của NBA không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về các giải thưởng sẽ được trao như một phần trong Chương Trình, bao gồm các bảo đảm về chất lượng, khả năng bán được hoặc sự phù hợp của giải thưởng đó cho một mục đích cụ thể.


6. Trừ khi có quy định cụ thể khác, mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia phải tự chịu trách nhiệm chi trả các chi phí đi lại của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền ăn, đồ uống, di chuyển, phí giặt là, các hoạt động, chi phí phát sinh, tiền thuế (bao gồm thuế sân bay, thuế khởi hành), phụ phí năng lượng, tiền boa, phí dịch vụ, bảo hiểm đi lại và các khoản phụ phí khác.


7. Mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia bảo đảm rằng mình có giấy tờ hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hộ chiếu và thị thực hợp lệ đáp ứng yêu cầu của cơ quan xuất nhập cảnh và cơ quan nhà nước khác tại mọi nơi đến và bảo đảm rằng mình sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khoản phạt, tiền phạt, thanh toán hoặc phí tổn phát sinh do các giấy tờ này không đáp ứng yêu cầu của các cơ quan này. Nếu bất kỳ Người Tham Gia hoặc người trúng giải nào bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ nơi đến nào, Người Tham Gia hoặc người trúng giải đó sẽ bị thu hồi giải thưởng và/hoặc mất quyền tham gia hoàn toàn và không có khoản bồi thường hoặc hình thức thay thế nào sẽ được trao cho người đó.


8. Các giải thưởng có thể thay đổi (cho dù không có người trúng giải hoặc lý do khác) và không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, mua lại bằng tiền, thay thế hoặc thay đổi ngoại trừ được NBAP thực hiện theo toàn quyền quyết định của mình và giải thưởng này sau đó có thể được thay thế bằng một giải thưởng có giá trị tương đương hoặc tương tự. Mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền thuế áp dụng và các chi phí khác không được quy định cụ thể trong tài liệu này.


9. Bằng việc tham gia Chương Trình và cung cấp các thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho các Tổ Chức Của NBA, mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia chấp thuận cho các Tổ Chức Của NBA và các đơn vị liên kết, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của họ thu thập, phân tích, sử dụng, xử lý, lưu giữ, chia sẻ, tiết lộ và chuyển các thông tin này cho các bên thứ ba và đối tác nhằm phục vụ cho mục đích tiếp thị (bao gồm gửi các thư điện tử và tin nhắn quảng cáo), lập kế hoạch, quảng bá, nghiên cứu, tổ chức sự kiện và/hoặc các mục đích và chương trình khác. Thông tin được thu thập, phân tích, sử dụng, xử lý, lưu giữ, chia sẻ, tiết lộ hoặc được chuyển có thể được lưu giữ và có thể tiếp tục được các Tổ Chức Của NBA và các đơn vị liên kết, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của họ sử dụng cho đến khi: i) các mục đích sử dụng liên quan của các thông tin này không còn được áp dụng; và ii) các quy định pháp luật hiện hành, nghĩa vụ hợp đồng hoặc mục đích kinh doanh hợp pháp không còn đòi hỏi họ phải lưu giữ các thông tin này và việc lưu giữ các thông tin này không còn cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại.


10. Mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia nhất trí chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này và nhất trí rằng (a) các Tổ Chức Của NBA và các đơn vị liên kết, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ có thể sử dụng (trừ khi pháp luật có quy định cấm) tên, giọng nói, thông tin về thành phố/tiểu bang/quốc gia cư trú, ảnh, vi-đê-ô hoặc đoạn phim và/hoặc chân dung khác của Người Tham Gia để phục vụ cho mục đích quảng cáo và/hoặc mục đích thương mại và/hoặc hoặc các mục đích khác trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng hoặc định dạng nào ở hiện tại hoặc trong tương lai mà không phải trả thêm bất kỳ khoản thanh toán nào (bằng tiền hoặc hình thức khác), không phải xin phép hoặc thông báo cho những Người Giám Hộ hoặc những Người Tham Gia; và (b) trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, các Tổ Chức Của NBA và các công ty mẹ, công ty con, đơn vị liên kết, giám đốc/cán bộ, thành viên hội đồng quản trị/ban giám đốc, nhân viên, quản lý, chủ sở hữu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, đại diện, bên nhận chuyển nhượng, đại diện quảng cáo/quảng bá, người đại diện, đại lý, người được chỉ định và bên nhận chuyển giao tương ứng của họ sẽ không có trách nhiệm và sẽ được giải trừ và bảo đảm không phải chịu các khiếu nại/yêu cầu thanh toán, hành động pháp lý, trách nhiệm, tổn thất, tổn hại hoặc thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở (tuy nhiên phụ thuộc vào quy định pháp luật), thương tật về người hoặc tử vong đối với Người Tham Gia hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân hoặc bất động sản có nguyên nhân toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp vì bất kỳ lý do gì, bao gồm việc chấp nhận, sở hữu, sử dụng hoặc sử dụng sai giải thưởng và/hoặc việc tham gia Chương Trình.


11. Mỗi Người Giám Hộ và Người Tham Gia nhất trí rằng nội dung được tải lên (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh và vi-đê-ô) các trang mạng truyền thông xã hội của Jr. NBA không được có hình ảnh khỏa thân, nội dung tục tĩu, phân biệt chủng tộc, bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thông tin khác bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.


12. Để được nhận giải thưởng, những Người Tham Gia trúng giải phải tuân thủ mọi điều kiện về việc sử dụng giải thưởng do NBA hoặc các bên thứ ba hoặc nhà cung cấp giải thưởng quy định. NBA có toàn quyền truất quyền hoặc thu hồi giải thưởng của bất kỳ Người Tham Gia nào mà NBA có lý do để tin rằng đã vi phạm bất kỳ điều kiện này hoặc tham gia vào các hành vi sai trái trái luật hoặc hành vi sai trái không thích hợp khác nhằm cản trở việc tiến hành Chương Trình một cách công bằng và phù hợp. Các Tổ Chức Của NBA có quyền hợp pháp để đòi những Người Tham Gia vi phạm và/hoặc những Người Giám Hộ của họ bồi thường thiệt hại hoặc bồi thường khác.


13. Trong trường hợp có sự can thiệp của các hành động, tác nhân hoặc sự kiện bên ngoài ngăn cản hoặc cản trở đáng kể khả năng tổ chức cuộc thi/trận đấu của NBA vào những ngày và theo phương thức đề cập trong các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động phá hoại, mất điện, bão tố, thảm họa thiên nhiên, thiên tai, bất ổn dân sự, đình công, chiến tranh, hành động khủng bố, NBA có thể có toàn quyền hủy bỏ cuộc thi và tiến hành lại từ đầu với cùng các điều kiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.


14. NBA có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và các phương diện của Chương Trình (bao gồm nhưng không giới hạn ở cấu trúc, phạm vi, nội dung, quy định và giải thưởng) tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo. Bằng việc chấp thuận các điều khoản và điều kiện này, Người Giám Hộ và Người Tham Gia chấp thuận các điều khoản và điều kiện này và các sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện này đồng thời cho phép các Tổ Chức Của NBA và các đơn vị liên kết, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của họ thu thập, phân tích, sử dụng, xử lý, lưu giữ, chia sẻ, tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân được quy định trong các điều khoản và điều kiện này.

Đối tác

Đối tác