• Region
 • Asia
 • Indonesia
 • Vietnam
 • Thailand
 • Language
  • English
  • English
  • Bahasa
  • English
  • Vietnamese
  • English
  • Thai

Mẫu Văn Bản Cho Phép Và Giải Trừ Trách Nhiệm

Mẫu Văn Bản Cho Phép Và Giải Trừ Trách Nhiệm

ĐỂ ĐÁP LẠI việc các cá nhân có tên dưới đây (“Người Tham Gia”) được quyền tham gia vào (các) cuộc thi đấu bóng rổ, (các) sự kiện và (các) hoạt động khác dự kiến được tiến hành liên quan đến chương trình Jr. NBA Việt Nam 2019 (sau đây được gọi chung là “các Sự Kiện”), chúng tôi (nghĩa là Người Tham Gia và cha mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của Người Tham Gia (“những Người Giám Hộ”)) theo đây (a) nhất trí tham gia hoặc cho phép Người Tham Gia tham gia vào các Sự Kiện (tùy từng trường hợp) và (b) thay mặt cho Người Giám Hộ, Người Tham Gia và các Đại Diện của Người Tham Gia (như được định nghĩa dưới đây):


1. cho phép không hủy ngang mỗi Tổ Chức Được Giải Trừ (như được định nghĩa dưới đây) sử dụng tên, giọng nói, tuyên bố, ảnh, hình ảnh, chân dung, các hoạt động tại các Sự Kiện của Người Tham Gia (và Người Giám Hộ) và/hoặc dữ liệu về tiểu sử của Người Tham Gia và Người Giám Hộ dưới hình thức phát trực tiếp hoặc ghi âm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức hiển thị vi-đê-ô hoặc truyền phát hoặc phát lại khác), cho dù toàn bộ hoặc một phần, để phục vụ cho mục đích quảng bá, mục đích thương mại hoặc các mục đích khác, trong thời hạn vĩnh viễn trên toàn cầu trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào, cho dù đã biết ở hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai mà không phải trả thêm bất kỳ khoản thanh toán nào;


2. (a) xác nhận rằng việc Người Tham Gia tham gia vào các Sự Kiện tiềm ẩn rủi ro thương tật nghiêm trọng về người, tử vong, tổn thất tài sản và/hoặc thiệt hại khác mà có thể có nguyên nhân không chỉ do các hành động, việc không hành động hoặc cẩu thả của Người Tham Gia mà còn từ các hành động, việc không hành động hoặc cẩu thả của những người khác, tình trạng của các cơ sở vật chất hoặc các thiết bị được sử dụng và có thể có các rủi ro khác chưa biết hoặc không thể lường trước được hợp lý tại thời điểm này; và (b) chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi nguy cơ và rủi ro đối với Người Tham Gia và tài sản của Người Tham Gia gắn liền hoặc liên quan tới việc Người Tham Gia tham gia vào các Sự Kiện và đối với các thiệt hại hoặc thương tật mà Người Tham Gia có thể gây ra cho những người khác;


3. (a) trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, giải trừ, từ bỏ và giải phóng vĩnh viễn bất kỳ và mọi khiếu nại/yêu cầu thanh toán đối với các thiệt hại hoặc nguyên nhân khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tử vong, thương tật về người hoặc tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản mà Người Giám Hộ, Người Tham Gia hoặc các đại diện, người thừa kế, họ hàng ruột thịt hoặc bên nhận chuyển nhượng của Người Tham Gia (“các Đại Diện của Người Tham Gia”) có thể phải gánh chịu hoặc có thể phát sinh trong tương lai đối với Người Giám Hộ, Người Tham Gia hoặc các Đại Diện của Người Tham Gia do việc Người Tham Gia tham gia vào các Sự Kiện hoặc nguyên nhân khác và có thể được Người Giám Hộ, Người Tham Gia hoặc các Đại Diện của Người Tham Gia tiến hành đối với NBA Asia Limited, WNBA Enterprises, LLC, Hiệp hội Bóng rổ Nữ Quốc gia Mỹ và các đội bóng rổ thành viên của Hiệp hội Bóng rổ Nữ Quốc gia Mỹ, NBA Entertainment, đơn vị của NBA Properties, Inc., NBA Properties, Inc. (“NBAP”), Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ và các đội bóng rổ thành viên của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ, NBA Development League, LLC và các đội bóng rổ thành viên của NBA Development League, LLC và mỗi đơn vị liên kết, người quản lý, đại diện, huấn luyện viên, giám đốc/cán bộ, thành viên hội đồng quản trị/ban giám đốc và nhân viên tương ứng của họ, những người tham gia khác, các cơ quan tài trợ, các nhà tài trợ, các nhà quảng cáo, người được chỉ định, bên nhận chuyển giao quyền sử dụng và nếu áp dụng, các chủ sở hữu và bên thuê của các cơ sở được sử dụng liên quan đến các Sự Kiện (sau đây được gọi chung là “các Tổ Chức Được Giải Trừ”), cho dù có hay không có nguyên nhân do các hành động, thiếu sót hoặc cẩu thả của các Tổ Chức Được Giải Trừ hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác và (b) nhất trí bồi hoàn, bảo vệ và tránh cho các Tổ Chức Được Giải Trừ và mỗi bên trong số họ khỏi các tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí mà họ có thể phải gánh chịu do việc Người Tham Gia tham gia các Sự Kiện hoặc liên quan dưới hình thức khác tới các Sự Kiện, cho dù có hay không có nguyên nhân do sự cẩu thả của các Tổ Chức Được Giải Trừ hoặc nguyên nhân khác;


4. hiểu và nhất trí rằng (a) việc Người Tham Gia từ chối nhận bất kỳ giải thưởng nào tại các Sự Kiện hoặc hoạt động khác sẽ tạo thành việc mất/thu hồi giải thưởng đó và sẽ giải trừ các Tổ Chức Được Giải Trừ khỏi bất kỳ và mọi trách nhiệm liên quan đến giải thưởng đó; (b) Người Tham Gia có trách nhiệm và sẽ nộp mọi khoản thuế tiểu bang và liên bang hoặc thuế khác theo quy định của pháp luật hiện hành đối với bất kỳ và mọi khoản tiền và/hoặc giải thưởng mà Người Tham Gia nhận được; (c) Người Tham Gia nhất trí và xác nhận rằng các Tổ Chức Được Giải Trừ có quyền khấu trừ các khoản tiền thuế phải nộp từ bất kỳ và mọi khoản tiền hoặc giải thưởng mà Người Tham Gia giành được để nộp cho các cơ quan thuế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm; (d) Người Tham Gia sẽ bồi hoàn và tránh cho các Tổ Chức Được Giải Trừ khỏi mọi trách nhiệm đối với các khoản thuế này và nhất trí rằng các Tổ Chức Được Giải Trừ có thể khấu trừ hoặc yêu cầu nộp các khoản thuế này trước khi trao giải thưởng; và (e) Người Tham Gia tự chịu trách nhiệm cho các rủi ro phát sinh từ các chuyến đi mà Người Tham Gia thực hiện liên quan tới việc Người Tham Gia nhận hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng nào. NGOÀI RA, NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ NGƯỜI THAM GIA CŨNG XÁC NHẬN, NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ VÀ HIỂU RÕ RẰNG RỦI RO MÀ NGƯỜI THAM GIA THAM GIA VÀO CÁC CUỘC THI/TRẬN ĐẤU, NHẬN GIẢI VÀ/HOẶC VIỆC NBAP SỬ DỤNG CÁC TƯ LIỆU/TÀI LIỆU LIÊN QUAN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐIỀU KIỆN VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOẶC ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI THỂ THAO GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA NGƯỜI THAM GIA VÀ NGƯỜI THAM GIA HOÀN TOÀN CHẤP NHẬN RỦI RO NÀY VÀ GIẢI TRỪ CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIẢI TRỪ KHỎI MỌI TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN TỚI VIỆC NGƯỜI THAM GIA KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOẶC ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI THỂ THAO GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC;


5. xác nhận rằng các Tổ Chức Được Giải Trừ dựa vào/tin tưởng vào việc cấp quyền được đề cập trong văn bản này;


6. nhất trí rõ ràng rằng Mẫu Văn Bản Chấp Thuận và Giải Trừ Trách Nhiệm này dự định mang ý nghĩa rộng và bao hàm như được pháp luật hiện hành cho phép và nếu bất kỳ phần nào của Mẫu Văn Bản Chấp Thuận và Giải Trừ Trách Nhiệm này bị cho là không có hiệu lực, thì các bên nhất trí rằng các nội dung còn lại của văn bản này sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và giá trị; và


7. nhất trí rằng Mẫu Văn Bản Chấp Thuận và Giải Trừ Trách Nhiệm này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu và thực thi theo pháp luật của Tiểu bang New York, Hoa Kỳ, ngoại trừ các nguyên tắc lựa chọn pháp luật. Mọi khiếu nại phát sinh từ, có liên quan hoặc liên quan tới Mẫu Văn Bản Chấp Thuận và Giải Trừ Trách Nhiệm này, bao gồm các vấn đề về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Mẫu Văn Bản Chấp Thuận và Giải Trừ Trách Nhiệm này và các vấn đề về việc có hay không có tranh chấp cụ thể phải được phân xử trọng tài theo Mẫu Văn Bản Chấp Thuận và Giải Trừ Trách Nhiệm này sẽ được đệ trình và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài tại Tòa án Trọng tài Quốc tế theo các Quy tắc Tố tụng Trọng tài Quốc tế của Tòa án Trọng tài Quốc tế (“Quy Tắc”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo các Quy Tắc này trong đó hai trọng tài viên cùng chỉ định chủ tịch hội đồng trọng tài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chỉ định trọng tài viên thứ hai. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ tại Hạt New York, Tiểu bang New York và ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục trọng tài sẽ là tiếng Anh. Các trọng tài viên sẽ phán quyết cho bên thắng kiện được bồi hoàn các chi phí của mình, bao gồm phí luật sư mà bên đó phải chịu liên quan tới thủ tục trọng tài. Phán quyết trọng tài có thể được thực thi tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Các bên từ bỏ không hủy ngang quyền đối với bất kỳ hình thức kháng cáo, yêu cầu xem xét lại, truy đòi liên quan tới các phán quyết của các trọng tài viên, bao gồm phán quyết tạm thời hoặc phán quyết từng phần và bao gồm liên quan tới các vấn đề pháp lý tại các cơ quan tòa án trong phạm vi mà từ bỏ đó có thể được thực hiện hợp lệ. Người Tham Gia theo đây từ bỏ trong mọi thủ tục trọng tài và trong mọi Thủ Tục Tố Tụng Phụ Trợ (như được định nghĩa dưới đây) các biện hộ do thiếu quyền hạn cá nhân hoặc không thuận tiện về địa điểm xét xử hoặc lý do tương tự. Các bên theo đây chấp thuận thẩm quyền tài phán của các tòa án tại Hạt New York, Tiểu bang New York liên quan tới các thủ tục pháp lý có liên quan tới hoặc phát sinh từ việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (bao gồm thủ tục trọng tài bắt buộc, hoãn tố tụng, ban hành các biện pháp bảo vệ tạm thời, bao gồm tịch biên, xác nhận, công nhận hoặc thực thi phán quyết trọng tài hoặc thi phán quyết của tòa án được ban hành theo phán quyết trọng tài) (“Thủ Tục Tố Tụng Phụ Trợ”) và nhất trí rằng các tòa án này sẽ phán quyết cho bên thắng kiện được bồi hoàn các chi phí của mình, bao gồm phí luật sư mà bên đó phải chịu liên quan tới Thủ Tục Tố Tụng Phụ Trợ đó.


TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ TỰ NGUYỆN KÝ MẪU VĂN BẢN CHO PHÉP VÀ GIẢI TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY đồng thời nhất trí thêm rằng NBAP hoặc các nhân viên hoặc đại diện của NBAP không đưa ra bất kỳ khẳng định, tuyên bố hoặc thuyết phục nào bằng lời nói trái với các nội dung được đề cập trong Mẫu Văn Bản Cho Phép và Giải Trừ Trách Nhiệm này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh của mẫu này và các bản dịch, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.


Bằng việc ký tên dưới đây, tôi khẳng định rằng tôi đã truy cậ p, đọ c và nhấ t trí vớ i các Điều Khoản và Điều Kiện Của Chương Trình Jr. NBA Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ https://jrnba.asia/vn_VN/terms_and_conditions.php.


ĐÃ NHẤT TRÍ VÀ CHẤP THUẬN:

Biểu thị (đánh dấu vào ô thích hợp) nếu Người Tham Gia là: ☐ Huấn luyện viên hoặc ☐ Người chơi


Tên Người Tham Gia: ___________________________

Tên Họ

Ngày sinh:_________________

NGÀY/THÁNG/NĂM

Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Số điện thoại di động của Người Tham Gia: ________________________________

Địa chỉ thư điện tử của Người Tham Gia: ____________________________


*Tên của người lớn (Cha/Mẹ/Người Giám Hộ):

______________________

Tên Họ


*Địa chỉ thư điện tử của Cha/Mẹ/Người Giám Hộ: _____________________________________


*Số điện thoại di động của Cha/Mẹ/Người Giám Hộ: ____________________________

*bắt buộc nếu Người Tham Gia là trẻ vị thành niên.


Quốc gia::___________________

Mã bưu điện / ZIP:___________________


Trường học của Người Tham Gia:___________________


Chúng tôi xác nhận và khẳng định với NBA Properties, Inc. rằng người ký tên tại mục “Tên của người lớn” hoặc “Cha/Mẹ hoặc Người Giám Hộ của Người Tham Gia” là cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp thực hiện quyền cha mẹ đối với Người Tham Gia theo quy định của pháp luật và chúng tôi tự nguyện và sẵn lòng NHẤT TRÍ và CHẤP THUẬN các điều khoản và điều kiện của Mẫu Văn Bản Chấp Thuận và Giải Trừ Trách Nhiệm.


Chữ ký của Người Tham Gia:

________________________________________

Ngày: ___________

NGÀY/THÁNG/NĂM


Chữ ký của Cha/Mẹ hoặc Người Giám Hộ của Người Tham Gia _______________________

Ngày: ______________________

NGÀY/THÁNG/NĂM


TÊN SỰ KIỆN (CHỈ ÁP DỤNG CHO NBAE): _________________________________________Những Người Tham Gia gửi lại mẫu:  

___________________