ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้ง!

อีเมล / ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง!
ลืมรหัสผ่าน? ยังไม่มีบัญชี? สมัครเลย

Processing Event Registration

อ หนดการใ งาน

ไซต์, แอพพลิเคชั่น หรือบริการต่าง ๆ ออนไลน์ และผ่านโทรศัพท์มือถือของ www.jrnbaasia.com/parents/th_TH  (ต่างเรียกว่า “ไซต์”  และเรียกรวมกันว่า “ไซต์ต่าง ”) ดำเนินการโดย เมค เทคโนโลยี, อิงค์ (“ผู้ดำเนินการ”) ตามสัญญาที่ทำไว้กับ เอ็นบีเอ พร็อพเพอร์ตี้, อิงค์. (“เอ็นบีเอพี” รวมทั้งสมาคมบาสเก็ตบอลแห่งชาติ (“เอ็นบีเอ”), เอ็นบีเอ มีเดีย เว็นเจอร์ แอลแอลซี และเอ็นบีเอ เอเชีย ลิมิเต็ด เรียกรวมกันว่า “บริษัทของเอ็นบีเอ” (บริษัทของเอ็นบีเอและผู้ดำเนินการ เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้งานไซต์ต่าง ๆ การเข้าถึงและใช้งานไซต์ต่าง ๆ ของท่านอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและข้อกำหนด (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ต่าง ๆ) และกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างท่านและเอ็นบีเอพี  โดยเอ็นบีเอพี (ผ่านผู้ดำเนินการ) ได้จัดให้มีไซต์ต่าง ๆ สำหรับให้ท่านใช้งานเพื่อเป็นการตอบแทนการที่ท่านให้ข้อมูลผ่านไซต์ต่าง ๆ และ/หรือการใช้งานไซต์ต่าง ๆ ของท่าน  โดยจากการเข้าถึงและใช้งานไซต์ต่าง ๆ  ท่านให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้  หากท่านไม่เห็นชอบกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานและออกจากไซต์ต่าง ๆ โดยทันที

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรืออาจมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ ณ เวลาใด ๆ การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมใด ๆ ดังกล่าวจะแสดงโดยการปรับปรุงโพสต์นี้ให้เป็นปัจจุบัน  โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การที่ท่านยังใช้งานไซต์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้แล้วหมายความว่า ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาใช้บังคับกับการใช้งานไซต์ต่าง ๆ หลังจากได้มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

1. กรรมสิทธิ์และข้อกำหนดห้ามการใช้งาน

เนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับบาสเก็ตบอลที่อยู่ในไซต์ต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวีดีโอ, เสียง, ภาพถ่าย, ข้อความ, รูปภาพ, สถิติ, คะแนนล่าสุด, ตราสัญลักษณ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอ็นบีเอ และทีมสมาชิกของเอ็นบีเอ) (“เนื้อหาเกี่ยวกับบาสเก็ตบอล”) เป็นกรรมสิทธิ์ของเอ็นบีเอพี และให้สิทธิแก่ผู้ดำเนินการ  เนื้อหาเกี่ยวกับบาสเก็ตบอลไม่อาจนำมาทำซ้ำ, พิมพ์ซ้ำ, อัปโหลด, โพสต์, ส่ง, แจกจ่าย, ทำสำเนา, แสดงต่อสาธารณชน หรือใช้เป็นประการอื่นโดยปราศจากหนังสืออนุญาตจากเอ็นบีเอพี เว้นแต่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ผู้ดำเนินการคงเว็บไซต์ต่าง ๆ ไว้เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล, ข้อมูล, การศึกษา และการติดต่อสื่อสารของท่าน  ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ไซต์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า และทางธุรกิจใด ๆ  โปรดเลือกอ่านไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ  ท่านอาจดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนไซต์ต่าง ๆ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล, ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของท่านเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านยังต้องรักษาบรรดาลิขสิทธิ์และข้อความแจ้งสิทธิความเป็นเจ้าของ (proprietary notice) อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในข้อมูลต่าง ๆ ไว้  อย่างไรก็ตาม ท่านไม่อาจแจกจ่าย, ทำซ้ำ, พิมพ์ซ้ำ, แสดง, แก้ไขเปลี่ยนแปลง, ส่ง, ใช้ซ้ำ, โพสต์ซ้ำ, ลิงก์ไปยัง หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ของไซต์เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์บนเว็บไซต์อื่นใด หรือเป็นประการอื่น โดยปราศจากหนังสืออนุญาตจากเอ็นบีเอพี  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่บนไซต์ต่าง ๆ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และข้อมูลที่มีการถือสิทธิความเป็นเจ้าของของเอ็นพีเอพีภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ชื่อและตราสัญลักษณ์ของเอ็นบีเอ และชื่อและตราสัญลักษณ์ของโครงเอ็นบีเอจูเนียร์และทีมเอ็นบีเอต่าง ๆ เป็นทรัพย์สินของเอ็นบีเอพี และทีมสมาชิกของเอ็นบีเอ แล้วแต่กรณี  บรรดาเครื่องหมายการค้า, ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายบริการอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่ปรากฎบนไซต์ต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง  ไม่มีสิ่งใดบนไซต์ควรตีความว่าเป็นการให้การอนุญาต หรือสิทธิใด ๆ  โดยนัย หรือกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนไซต์ต่าง ๆ  โดยปราศจากหนังสืออนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง  ห้ามไม่ให้ท่านใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใดบนไซต์โดยเด็ดขาด ยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดในไว้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

รูปภาพของบุคคล หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่แสดงบนไซต์เป็นทรัพย์สินของ หรือนำมาใช้โดยเอ็นบีเอพีโดยได้รับอนุญาตแล้ว  ห้ามไม่ให้ท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากท่านใช้รูปภาพเหล่านี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงจากข้อกำหนดการใช้งานหล่านี้ หรือการอนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้ในที่อื่นใดบนไซต์ต่าง ๆ  การใช้รูปภาพต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ และข้อกำหนดและข้อบัญญัติการติดต่อสื่อสาร  การที่ท่านใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต, แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพต่างๆ อาจเป็นความผิดอาญาภายใต้กฎหมายไทย  เอ็นบีเอพีไม่ได้รับประกัน หรือรับรองว่า การที่ท่านใช้ข้อมูล
ที่แสดงบนไซต์ต่าง  ๆ จะไม่เป็นความผิด หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกที่เอ็นบีเอพีไม่ได้เป็นเจ้าของ หรืออยู่ในเครือของเอ็นบีเอพี

2. การลงทะเบียน 

.   ข้อมูลการลงทะเบียน: หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับส่วนใด ๆ ของไซต์นี้ หรือไซต์ต่าง ๆ ท่านตกลงที่จะ (1) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง, ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวท่านตามที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และ (2) คงไว้และปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนให้เป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์  หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันควรสงสัยว่า ข้อมูลการลงทะเบียนไม่เป็นจริง, ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ หรือบอกเลิกบัญชีของท่าน และปฏิเสธการใช้ไซต์ต่าง ๆ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ต่าง ๆ) ในปัจจุบัน หรือในอนาคตใด ๆ และทั้งหมด  ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดร่วมกับ หรืออันเกิดจากการที่ท่านไม่คงไว้ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ท่านไม่ได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับไซต์ต่าง ๆ หรือบัญชีของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าว

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจอาศัยข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลสำคัญและคำบอกกล่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีของท่านและไซต์ต่าง ๆ ให้แก่ท่าน  บริษัทฯ อาจส่งจดหมายข่าวและรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ให้แก่ท่านโดยทางอีเมล หรือข้อความสั้น (SMS)  ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนเฉพาะของท่านเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดทางตรงโดยต้องได้รับความยินยอมจากท่านด้วย บริษัทฯ จะกระทำการดังกล่าวกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น  ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวและรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ผ่านกลไกการยกเลิกการสมัครดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่บังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ต่าง ๆ

ข. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน: หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ ท่านอาจต้องสร้างบัญชีและกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  ท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการรายการเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ และทั้งหมดผ่านการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน  ทั้งนี้ ท่านรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และต้องแจ้งให้ผู้ดำเนินการทราบถึงการใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที  ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือความรับผิดใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน  โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ที่จัดสรรให้สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการของบริษัทฯ และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการดั้งกล่าว  ท่านจะได้รับแจ้งหากบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  บริษัทฯ เก็บและใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และข้อมูลการลงทะเบียนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ต่าง ๆ

ค. การเข้าถึงโดยไม่ลงทะเบียน: ไซต์ต่าง ๆ อาจให้ท่านเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการโดยที่ท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้งาน  ในแต่ละกรณี การระบุตัวตนของท่านเป็นไปตามวิธีการระบุตัวตนซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน

3. การลงคะแนน, เนื้อหา และการชิงโชค

ไซต์ต่าง ๆ อาจเสนอโอกาสให้แก่ท่านในการลงคะแนนเกี่ยวกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ และเข้าทำการแข่งขันและชิงโชค โดยท่านจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แนบท้ายแคมเปญ, การแข่งขัน และการชิงโชคแต่ละรายการ

4. ลิงก์

ข้อกำหนดห้ามดังต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับกับลิงก์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากไซต์, บริการ หรือเบราว์เซอร์ออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่น ๆ  มายังไซต์ต่าง ๆ

 1. ไซต์, บริการ หรือเบราว์เซอร์ออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่น ๆ  ที่สร้างขึ้นโดย, ได้รับอนุญาตจาก หรือร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญอยู่กับบริษัทใด ๆ ที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ (เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือคอมพิวเตอร์), ตราสินค้า หรือบริการ (เช่น บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้จำหน่ายตั๋ว) (“ไซต์เพื่อการค้า”) ไม่อาจเชื่อมต่อกับ www.jrnba.asia/thailand โดยปราศจากหนังสืออนุญาตจากบริษัทฯ แม้ว่าเพจ/หรือพื้นที่ซึ่งเป็นต้นทางของลิงก์ไม่ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือบริการก็ตาม
 2. ไซต์, บริการ หรือเบราว์เซอร์ต่าง นอกเหนือจากไซต์เพื่อการค้า (เช่น แฟรนไซต์, ไซต์หอการค้า, โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (search engine), อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง) (“ไซต์ที่ได้รับอนุญาต”) อาจเชื่อมต่อกับwww.jrnba.asia/thailand โดยปราศจากหนังสืออนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ หากลิงก์ดังกล่าวเป็น (1) ลิงก์ที่เป็นตัวอักษร (ซึ่งต่างจากที่เป็นตราสัญลักษณ์) (เช่น “www.jrnba.asia/thailand” และ (2) ลิงก์ที่มีการแยกตำแหน่งจาก และไม่ได้ร่วมเป็นประการอื่นอยู่กับโฆษณาการเป็นผู้สนับสนุนใด ๆ หรือข้อความ หรือกราฟฟิกเชิงการพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งอาจอยู่บนเพจ/พื้นที่ที่มีลิงก์ที่เป็นตัวอักษรปรากฏอยู่
 3. ตราสัญลักษณ์ของเอ็นบีเอจูเนียร์ หรือตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ของเอ็นบีเอ หรือทีมของเอ็นบีเอ (“ลิงก์ที่เป็นตราสัญลักษณ์”) ไม่อาจนำมาใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยัง www.jrnba.asia/thailand โดยปราศจากหนังสืออนุญาตจากบริษัทฯ
 4. ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ต่าง ๆ ไม่อาจทำให้อยู่ในกรอบ (frame) โดยไซต์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นต้นทางของลิงก์ได้ หาก “กรอบ” ดังกล่าวมีโฆษณาการเป็นผู้สนับสนุน หรือข้อความ หรือกราฟฟิกเชิงพาณิชย์อยู่
 5. ลิงก์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากไซต์ที่ได้รับอนุญาตไปยังไซต์ต่าง ๆ ต้องไปยังหน้าหลักของไซต์ดังกล่าว – ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังเพจต่าง ๆ ภายในไซต์
 6. การโพสต์ หรือการสร้างลิงก์ใด ๆ เชื่อมต่อไปยังไซต์ต่าง ๆ หมายความว่า ท่านได้อ่านข้อกำหนดห้ามในการเชื่อมต่อ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของไซต์ต่าง ๆ

 

5. เนื้อหาแบบมอดูลาร์ (Modular Content)

ผู้ดำเนินการของไซต์ต่าง ๆ อาจจัดให้มีเนื้อหาซึ่งรวมถึงกราฟฟิก, ข้อความ, เสียง, วีดีโอ, ภาพถ่าย, ข่าวสาร, คะแนน หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งสามารถรวมประสานกันได้ รวมถึงที่เป็นแบบมอดูลาร์ หรือผ่านอาร์เอสเอส ฟีด หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เข้าไปยังเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่นๆ นอกเหนือจากไซต์ (“เนื้อหาแบบมอดูลาร์”)  ในกรณีที่ผู้ดำเนินการจัดให้มีเนื้อหาแบบมอดูลาร์ ท่านตกลงที่จะใช้เนื้อหาดังกล่าวอย่างรับผิดชอบและสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และกฎเกณฑ์และข้อกำหนดห้ามอื่นใดเกี่ยวกับเนื้อหาแบบมอดูลาร์

 

โดยการใช้เนื้อหาแบบมอดูลาร์ หรือรวมเนื้อหาไว้ภายใน หรือร่วมอยู่กับเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่นๆ นอกจากไซต์ต่างๆ ท่านตกลงว่าจะไม่

 1. ปิดบังแบรนดิ้งของเนื้อหาแบบมอดูลาร์ของผู้ดำเนินการ, แทรก หรือแสดงนัยแห่งกรรมสิทธิ์ หรือการเป็นผู้แต่งเนื้อหาแบบมอดูลาร์ หรืออำนวยความสะดวกให้มีการแทรก หรือการแสดงนัยแห่งกรรมสิทธิ์ หรือการเป็นผู้แต่งเนื้อหาแบบมอดูลาร์ของบุคคลอื่น
 2. คัดลอก หรือแก้ไขเนื้อหาแบบมอดูลาร์ ยกเว้นที่ผู้ดำเนินการอนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจง หรือ
 3. เผยแพร่, วาง หรือใช้เนื้อหาแบบมอดูลาร์ ในตำแหน่ง หรือในลักษณะซึ่งอาจร่วมอยู่กับเนื้อหา หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง

 

 1. ถือว่า หรืออาจถือว่าผิดกฎหมาย, เป็นการข่มขู่, ปรามาส, ดูถูก, มุ่งร้าย, ใส่ร้าย, หมิ่นประมาท, อนาจาร, หยาบคาย, ก้าวร้าว, ลามก, ดูหมิ่น, เปิดเผยชัดเจนด้านเพศ หรือหยาบโลน
 2. อาจเป็น, สนับสนุน หรือส่งเสริมการกระทำซึ่งอาจเป็น หรือก่อความผิดทางอาญา, ความรับผิดทางแพ่ง หรือการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น, กฎหมายแห่งรัฐ, กฎหมายแห่งชาติ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
 3. ฝ่าฝืน, คัดลอก หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสาธารณะ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือข้อมูลที่มีการถือสิทธิความเป็นเจ้าของ
 4. มี หรืออาจร่วมอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 5. เป็น หรือมีสิ่งบ่งชี้ที่มา หรือข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 6. มีข้อมูล, ซอร์ฟแวร์ใด ๆ หรือข้อมูลที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือ
 7. (vii)มีโฆษณา, รายการส่งเสริมการขาย หรือการจูงใจเชิงพาณิชย์ประเภทใด ๆ  

แม้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการใช้เนื้อหาแบบมอดูลาร์ใด ๆ บริษัทฯ อาจควบคุมดูแลเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบริการออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่น ๆ ที่มีการใช้เนื้อหาแบบมอดูลาร์  ท่านตกลงว่า ท่านจะลบทิ้งเนื้อหาแบบมอดูลาร์ออกจากเว็บไซต์ใด ๆ หรือบริการออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่น ๆ โดยทันที หรือไม่ว่ากรณีใดภายใน 24 ชั่วโมง หากบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการดังกล่าว และท่านจะยังคงสามารถลบเนื้อหาแบบมอดูบลาร์จากเว็บไซต์ใด ๆ หรือบริการออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่น ๆ ซึ่งท่านดำเนินการให้มีการวาง หรือรวมเข้าไว้ด้วยกันได้  ท่านตกลงว่า บริษัทฯ ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการสั่งการให้ลบเนื้อหาแบบมอดูลาร์ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่น ๆ เมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการห้ามใช้งานเนื้อหาแบบ
มอดูลาร์ดังระบุข้างต้น, บริษัทฯ อาจดำเนินการและใช้มาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อจำกัดเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์, อิเล็กทรอนิกส์, ไร้สาย หรืออื่น ๆ ซึ่งอาจมีการนำข้อมูลแบบมอดูลาร์มาใช้ หรือในลักษณะที่ข้อมูลแบบมอดูลาร์อาจนำมาใช้ และบริษัทฯ ไม่อาจแจ้งให้ท่านทราบโดยเฉพาะเจาะจงถึงการมีอยู่ของมาตรการป้องกันเหล่านี้ได้

บริษัทฯ จัดให้มีเนื้อหาแบบมอดูลาร์ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จะเป็นไปโดยสมัครใจ  บริษัทฯ ปฏิเสธภาระหน้าที่
ใด ๆ โดยชัดแจ้งในการให้ หรือปรับปรุงเนื้อหาแบบมอดูลาร์ใด ๆ ให้เป็นปัจจุบัน, ในการจัดให้มีอยู่ หรือดำเนินการเพื่อให้มีเนื้อหามีความถูกต้อง

โดยการอ่าน หรือใช้เนื้อหาแบบมอดูลาร์ ท่านตกลงว่า ท่านจะชดใช้และปกป้องบริษัทฯ จากข้อเรียกร้อง, ความรับผิด, ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้งานเนื้อหาแบบมอดูลาร์ของท่าน ดังที่นิยามไว้ในข้อ 5 ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่ข้อเรียกร้อง, ความรับผิด, ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำ หรือการงดเว้นกระทำการของบริษัทฯ

โดยไม่คำนึงถึงข้อความใด ๆ ที่ขัดแย้งกันโดยบริษัทฯ หรือโดยท่าน หรือโดยบุคคลภายนอกอื่น ๆ  การที่ท่านใช้ข้อมูลแบบมอดูลาร์ ไม่ก่อให้เกิดความเกี่ยวข้องระหว่างกันทางสัญญา หรือหน้าที่การรักษาความซื่อสัตย์ (fiduciary or contractual relationship) ระหว่างท่านกับบริษัทฯ  หรือระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกนอกเหนือจากเป็นไปตามข้อกำหนดนี้

6. การอัปโหลดเนื้อหาไปยังไซต์ต่าง

หากท่านต้องการนำเสนอเนื้อหาเพื่อเผยแพร่บนไซต์ต่าง ๆ (เช่น การโพสต์ไปยังบล็อก หรือกระดานสนทนา, วีดีโอ หรือภาพถ่ายที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา โดยท่านรับประกันว่า การนำเสนอข้อมูลบนไซต์ (i) จะไม่ หรือถือว่า หรืออาจถือว่าผิดกฎหมาย, เป็นการข่มขู่, ปรามาส, ดูถูก, มุ่งร้าย, ใส่ร้าย, หมิ่นประมาท, อนาจาร, หยาบคาย, ก้าวร้าว, ลามก, ดูหมิ่น, เปิดเผยชัดเจนด้านเพศ หรือหยาบโลน, (ii) อาจเป็น, สนับสนุน หรือส่งเสริมการกระทำซึ่งอาจเป็น หรือก่อความผิดทางอาญา, ความรับผิดทางแพ่ง หรือการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น, แห่งรัฐ, แห่งชาติ หรือระหว่างประเทศ, (iii) ฝ่าฝืน, คัดลอก หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสาธารณะ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือข้อมูลที่มีการถือสิทธิความเป็นเจ้าของ, (iv) มี หรืออาจร่วมอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ, (v) เป็น หรือมีสิ่งบ่งชี้ที่มา หรือข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด, (vi) มีข้อมูล, ซอฟต์แวร์ใด ๆ หรือข้อมูลที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือ (vii) มีโฆษณา, รายการส่งเสริมการขาย หรือการจูงใจเชิงพาณิชย์ประเภทใด ๆ 

บริษัทฯ มีสิทธิลบเนื้อหา หรือโพสต์ใด ๆ ที่ท่านนำเสนอบนไซต์ต่าง ๆ หากบริษัทฯ เห็นว่า โพสต์ของท่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาของบริษัทฯ

เนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอัปโหลดไปยังไซต์ต่าง ๆ จะถือว่าเป็นความลับและไม่มีสิทธิความเป็นเจ้าของ  ท่านยังคงมีกรรมสิทธิ์ทั้งปวงในเนื้อหาของท่าน แต่ท่านต้องให้การอนุญาตโดยจำกัดแก่บริษัทฯ ในการใช้, จัดเก็บ, ทำสำเนาเนื้อหาดังกล่าว และแจกจ่ายและจัดให้มีไว้สำหรับบุคคลภายนอก  ท่านรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลรักษาและเก็บสำรองเนื้อหาของท่านไว้

บริษัทฯ มีสิทธิเปิดเผยตัวตนของท่านแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ผู้ซึ่งอ้างว่า เนื้อหาใด ๆ ที่ท่าน หรือผู้ใช้งานอื่นใดของไซต์โพสต์ หรืออัปโหลด เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลที่มีการถือสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหา หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่ท่าน หรือผู้ใช้งานอื่นใดของโพสต์  ความเห็นที่ให้โดยผู้ใช้งานไซต์อื่น ๆ ไม่ได้เป็นความเห็นของบริษัทฯ หรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7. การปฏิเสธการรับประกันและความเสีหาย; การจำกัดความรับผิด

ขณะที่บริษัทฯ ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไว้ในไซต์ต่าง ๆ บริษัทฯ จะไม่รับประกัน หรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ข้อมูลที่อยู่ใน หรือจัดให้มีไว้ผ่านไซต์ต่าง ๆ ไม่สามารถแทนที่ หรือทดแทนบบริการต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในสาขาใด ๆ ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องทางการเงิน, ทางการแพทย์ หรือทางกฎหมาย  บริษัทฯ ไม่รับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับข้อผิดพลาด หรือการละเลยข้อความของไซต์ต่าง ๆ

ทั้งผู้ดำเนินการ, บริษัทของเอ็นบีเอ และบริษัทแม่, บริษัทลูก, บริษัทร่วม, เจ้าของ, พนักงาน, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ผู้ให้อนุญาต, ผู้จัดหา หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาของผู้ดำเนินการ”) ไม่ให้คำรับรองใด ๆ ว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์ต่าง ๆ มีความเหมาะสม หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศ, รัฐ, จังหวัด, เขตทั้งปวง หรือเขตปกครองอื่นใด ๆ  หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงไซต์ต่าง ๆ ท่านดำเนินการดังกล่าวด้วยความริเริ่มและความเสี่ยงของท่านเอง และรับผิดชอบปฏิบัติกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

ข้อมูลในไซต์ต่าง ๆ ได้จัดไว้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยแจ้ง หรือโดยนัย  ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้อย่างเต็มที่ คู่สัญญาของผู้ดำเนินการปฏิเสธบรรดาคำรับประกันทั้งปวง โดยแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการสามารถซื้อขายได้ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ  คู่สัญญาของผู้ดำเนินงานไม่รับประกัน หรือรับรองว่า ข้อมูลในไซต์ถูกต้อง, ครบถ้วนสมบูรณ์, มีการจัดลำดับอย่างถูกต้อง, น่าเชื่อถือ หรือตรงตามกำหนดเวลา หรือไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงัก หรือไม่มีข้อผิดพลาด และ/หรือไว้รัส  ท่านรับทราบโดยเฉพาะเจาะจงว่า คู่สัญญาของผู้ดำเนินการไม่รับผิดสำหรับการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท, ล่วงละเมิด หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้งานอื่น ๆ ของไซต์ หรือบุคคลภายนอก และความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากสิ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นของท่านทั้งหมด  ท่านใช้ไซต์ด้วยความเสี่ยงของท่านเองเพียงผู้เดียว

โดยไม่คำนึงถึงสิ่งข้างต้น กรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้อย่างเต็มที่ ความรับผิดรวมของคู่สัญญาของผู้ดำเนินการ ด้วยเหตุและเมื่อมีมูลฟ้องอันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับไซต์ต่าง ๆ หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะจำกัดเพียงค่าเสียหายทางตรงที่ท่านก่อขึ้น และจะไม่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาของผู้ดำเนินการได้รับจริงจากท่านเพื่อใช้สำหรับไซต์ต่าง ๆ ระหว่างปีปฏิทินซึ่งมีเหตุการที่ก่อให้เกิดข้อเรียกร้องดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นประการอื่น กรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตที่ให้กระทำการได้อย่างเต็มที่ การจำกัดความรับผิดในข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาความรับผิดรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดที่เป็นผลมาจากการใช้งานของท่าน หรือการที่ไม่สามารถใช้งานไซต์ต่าง ๆ ได้ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ไซต์ต่าง ๆ มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล, ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คู่สัญญาของผู้ดำเนินการไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านสำหรับการสูญเสียกำไร, การสูญเสียธุรกิจ, การหยุดชะงัก หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

กรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้อย่างเต็มที่ คู่สัญญาของผู้ดำเนินงานไม่ต้องรับผิดค่าเสียหาโดยอ้อม, เชิงลงโทษ, ที่เกิดขึ้นจริง, อันเป็นผลตามมา, โดยบังเอิญ, พิเศษ หรือที่เป็นเยี่ยงอย่างใด ๆ ก็ตามจากเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือไซต์ โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ซึ่งมีการเรียกร้องความรับผิด  หากได้แจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายแล้ว  ข้อจำกัดนี้เป็นอิสระจากข้อจำกัดอื่นใดที่กำหนดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

โดยไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทั่วไปของสิ่งข้างต้น กรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้อย่างเต็มที่ คู่สัญญาของผู้ดำเนินการไม่ต้องรับผิดสำหรับค่าเสียหาย หรือความเสียหายใด ๆ อันมีสาเหตุทั้งหมด หรือบางส่วนจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของบุคคลภายนอก, ข้อผิดพลาดของเนื้อหา หรือไซต์, การขัดข้องของเครือข่าย, การขัดข้องของอินเทอร์เน็ต, การขัดข้องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์, ไวรัส และการกระทบต่อระบบอื่น ๆ, การหยุดงานของแรงงาน, การจลาจล, การกระทำของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, ภัยก่อการร้าย, การล้มเหลวในการติดต่อสื่อสาร หรือการขโมย, การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การแก้ไข หรือการใช้บันทึกต่าง ๆ

กรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้อย่างเต็มที่ โดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ทำการแก้ไขเกี่ยวกับคำแถลง, คำรับรอง, การรับประกัน หรือคำรับประกันใด ๆ (ไม่ว่ากระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือโดยประมาทเลินเล่อ) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้  ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ทำการเรียกร้องสำหรับการแถลงข้อความเท็จโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือการแถลงข้อความเท็จโดยประมาทเลินเล่อตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึง (1) ความรับผิด หรือความเสียหายที่ถูกกล่าวอ้างสำหรับการปฏิบัติผิดสัญญา, พฤติกรรมการละเมิด, การประมาณเลินเล่อ หรืออยู่ภายใต้ทฤษฎี หรือมูลฟ้องอื่นใด และ/หรือ (2) คู่สัญญาซึ่งต้องรับความรับผิด หรือค่าเสียหายได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของสิ่งดังกล่าวแล้ว

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย, ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะจำกัด หรือยกเว้นความรับผิดสำหรับ (1)  การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคลที่มีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ หรือ (2) การทุจริต

กรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้อย่างเต็มที่ ท่านตกลงว่า โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนด หรือกฎหมายใด ๆ ที่ขัดแย้งกัน การเรียกร้อง หรือมูลฟ้องใด ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้, ไซต์ต่าง ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ดังกล่าวต้องได้รับการยืนยันภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้อง หรือมูลฟ้องดังกล่าว หรือถูกสั่งห้ามตลอดไป

ไซต์ต่าง ๆ อาจมีลิงก์และพอยเตอร์ไปยังเวิลด์ไวด์เว็บไซต์อื่น ๆ, ทรัพยากร (resource) และผู้โฆษณาของไซต์ต่าง ๆ  ลิงก์ต่าง ๆ ที่ไปยังและจากไซต์ต่าง ๆ ไปยังไซต์อื่น ๆ ที่ดูแลโดยบุคคลภายนอก บริษัทฯ หรือบริษัทร่วมใด ๆ ไม่ให้การรับรองไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลภายนอก  โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับการจัดให้มีทรัพยากรดังกล่าว  บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจทานไซต์ใด ๆ และทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับไซต์ต่าง ๆ  และไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของออฟ-ไซต์เพจ หรือไซต์อื่นใดที่เชื่อมต่อกับไซต์ต่าง ๆ   การเชื่อมต่อของท่านไปยังไซต์ต่าง ๆ, ออฟ-ไซต์เพจ หรือไซต์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของท่านเอง  โดยการคลิกบนลิงก์ใด ๆ ดังกล่าว ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ได้ควบคุม และไม่ได้ให้คำรับรองประเภทใด ๆ เกี่ยวกับไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว และโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ท่านเพิกถอนข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับไซต์ใด ๆ ดังกล่าว  ท่านควรส่งข้อห่วงใยใด ๆ เกี่ยวกับลิงก์ภายนอกไปยังผู้ดูแลไซต์ หรือเว็บมาสเตอร์ของไซต์นั้น

8. การบอกกล่าว

ผู้ดำเนินการอาจส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ใช้งานไซต์ต่าง ๆ โดยวิธีการบอกกล่าวทั่วไปบนไซต์ต่าง ๆ, โดยทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งานหากบันทึกไว้ในข้อมูลบัญชีของผู้ดำเนินการ หรือโดยหนังสือส่งโดยไปรษณีย์ธรรมดา (first class) ไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งานหากบันทึกไว้ในข้อมูลบัญชีของผู้ดำเนินการ  ท่านอาจส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ดำเนินการ (โดยคำบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งแล้วเมื่อได้รับ) ณ เวลาใด ๆ โดยวิธีการใด ๆ ดังต่อไปนี้

 1. อีเมลไปยัง contact@jrnbaasia.com หรือ

ข. หนังสือส่งโดยไปรษณีย์ธรรมดาชำระค่าไปรษณีย์ล่วงหน้า หรือโดยบริการส่งพัสดุไปรณีย์ไปยังเอ็นบีเอ จูเนียร์ เอเชีย แฟน รีเรชั่น ห้องเลขที่ 3101 เดอะลี การ์เด้นท์ เลขที่ 33 ไฮซัน อเวนิว, คอสเวย์ เบย์, ฮ่องกง

โปรดทราบว่า คำบอกกล่าวใด จากท่านเกี่ยวกับข้อพิพาท, ข้อเรียกร้อง หรือข้อขัดแย้งใด ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และ/หรือการใช้งานไซต์ต่าง ของท่าน และ/หรือการจัดให้มีเนื้อหา, บริการ และ/หรือเทคโนโลยีบน หรือผ่านไซต์ต่าง   ต้องดำเนินการดังที่ระบุไว้ในข้อ 8. . ข้างต้น

 

9. การชดใช้

โดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ท่านตกลงชดใช้และป้องกันผู้ดำเนินการ, บริษัทของเอ็นบีเอ, ทีมสมาชิกของเอ็นบีเอ, สมาคมผู้เล่นบาสเก็ตบอลแห่งชาติ และหุ้นส่วน, สมาชิก, ผู้ถือหุ้น, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้แทน, ผู้จัดหา และคู่ค้าทั่วไป หรือเฉพาะรายที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากบรรดาข้อเรียกร้อง, ความรับผิด, ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล) อันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ (1) การใช้งานไซต์ต่าง ๆ  ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เนื้อหาแบบมอดูล่าร์ใด ๆ และ (2) การปฏิบัติ หรือการปฏิบัติผิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่ถูกกล่าวอ้าง ยกเว้นกรณีที่ข้อเรียกร้อง, ความรับผิด, ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เป็นผลโดยตรงมาจากกระกระทำ หรือการเพิกเฉยของบริษัทฯ

10. การสิ้นสุดการให้บริการ

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง, ระงับ หรือไม่ดำเนินการต่อในส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ เมื่อใดก็ได้ รวมถึงการจัดให้มีฟีเจอร์, ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาของไซต์  นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดข้อจำกัดสำหรับฟีเจอร์และบริการบางรายการ หรือห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงส่วนต่าง ๆ หรือไซต์ต่าง ๆ โดยไม่มีการบอกกล่าว หรือความรับผิด ณ เวลาใด ๆ ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการแก้ไขเยียวยาทางกฎหมาย หรือที่เป็นธรรมของบริษัทฯ สำหรับเหตุผล หรือจุดประสงค์ใด ๆ   อย่างไรก็ตาม ภายใต้พฤติการณ์ปกติ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการดังกล่าวกรณีที่มีการดำเนินการที่บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือนโยบาย หรือแนวทางอื่น ๆ ที่โพสต์ไว้บนไซต์ต่าง ๆ หรือการการดำเนินการที่บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นอันตรายต่อลูกค้าอื่น ๆ, ต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ  เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ท่านต้องหยุดการใช้งานและการเข้าถึงไซต์ต่าง ๆ และทำลายข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการดังกล่าวโดยทันที

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ; การระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และการใช้งานไซต์ต่าง ๆ ของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับและตีความ และบังคับตามกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ และท่านตกลงผูกพันตนอย่างไม่มีเงื่อนไขและโดยเพิกถอนไม่ได้ต่อศาลของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

 

12. สิทธิของบุคคลภายนอก

ตามข้อกำหนดของสัญญาต่าง ๆ (สิทธิของบุคคลภายนอก) สมาคมบาสเก็ตบอลแห่งชาติ (“เอ็นบีเอ”), เอ็นบีเอ มีเดีย เว็นเจอร์ แอลแอลซี และเอ็นบีเอ เอเชีย ลิมิเต็ด (“บุคคลภายนอกของเอ็นบีเอ”) จะมีสิทธิในผลประโยชน์ของ และบังคับตามข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้งานเหลานี้ บุคคลผู้ที่เป็นคู่สัญญาของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่มีสิทธิภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาต่าง ๆ (สิทธิของบุคคลภายนอก) ที่จะบังคับตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้  โดยข้อกำหนดนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ หรือการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ของบุคคลใด ๆ ซึ่งมีอยู่ หรือจัดให้มีเป็นประการอื่นตามข้อกำหนดของสัญญาต่าง ๆ (สิทธิของบุคคลภายนอก)  คู่สัญญาต่าง ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกของเอ็นบีเอ อาจยกเลิก หรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในลักษณะที่จะระงับ หรือเปลี่ยนแปลงประโยชน์ หรือสิทธิต่าง ๆ ที่ระบุในข้อกำหนดนี้

13. เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นสัญญาทั้งฉบับระหว่างท่านและบริษัทฯ และนำมาใช้แทนหนังสือสัญญา หรือสัญญาโดยวาจาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้และพร้อมกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้นำมาใช้บังคับโดยไม่คำนึงว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือสิ่งอื่นใด

ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และการใช้งานไซต์ต่าง ๆ ของท่านหลังจากที่มีการโพสต์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนไซต์ต่าง ๆ แล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หัวข้อในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และต้องไม่ตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมายแก่ท่าน  บุคคลหมายรวมถึงบุคคลธรรมดา,นิติบุคคล หรือองค์กรที่ไม่จดทะเบียนจัดตั้ง (ไม่ว่าสภาพบุคคลจะแยกต่างหากจากกันหรือไม่) เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น คำในรูปเอกพจน์จะรวมถึงคำในรูปพหูพจน์ด้วย และในทางกลับกัน และการอ้างอิงถึงเพศใดเพศหนึ่งให้หมายรวมถึงการอ้างอิงถึงเพศอื่น ๆ ด้วย  การอ้างอิงถึงคู่สัญญาใด ๆ ให้หมายรวมถึงผู้แทนส่วนบุคคล, ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิของคู่สัญญาด้วย  การอ้างอิงถึงกฎหมาย หรือข้อกำหนดของกฎหมายให้หมายรวมถึงกฎหมายลูกใด ๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว และเป็นอ้างอิงถึงกฎหมายที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ตราขึ้นใหม่  ภาระหน้าที่ใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของบุคคลที่จะไม่กระทำสิ่งใด ๆ รวมถึงภาระหน้าที่ที่จะไม่
ตกลง หรือยอมให้มีการกระทำสิ่งใดด้วย  คำใด ๆ ที่อยู่หลังคำว่า รวมถึง, รวม, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ตัวอย่างเช่น หรือข้อความที่คล้ายคลึงกันใด ๆ จะตีความว่าเป็นการอธิบาย และจะไม่จำกัดความเหมายเฉพาะคำ, คำอธิบาย, นิยาม, วลี หรือคำที่อยู่ก่อนหน้าคำดังกล่าว

ไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ จัดให้มีสำหรับประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม และสิงคโปร์  บริษัทฯ ไม่รับรองว่า เนื้อหาที่จัดให้มีไว้บน หรือผ่านไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม หรือจัดให้มีในสถานที่อื่น ๆ  บริษัทฯ อาจจำกัดการจัดให้มีไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับบุคคล หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด ๆ เมื่อใดก็ได้ หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ จากภายนอกประเทศประเทศฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม และสิงคโปร์ ท่านดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเอง

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลง หรือระงับฟีเจอร์ใด ๆ ของไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงไซต์ของบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้

หากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการวินิจฉัยโดยศาลที่มีเขตอำนาจว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นโมฆะ, ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดส่วนที่เหลือยังคงมีผลและใช้บังคับได้อย่างเต็มที่

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 1 ธันวาคม 2562

ลิขสิทธิ์ 2562 เอ็นบีเอ พร็อพเพอร์ตี้, อิงค์.:  สงวนสิทธิ

การใช้งานไซต์ต่าง ๆ ถือว่าท่านยอมรับและให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว

พาร์ทเนอร์